• Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more
  • Influenssa- ja koronarokotusajan varaaminen ensisijaisesti eAsioinnin kautta Read more
Etusivu » Etsitkö tietoa? » Asiakasmaksut

​Asiakasmaksut

Asiakasmaksuista usein kysytyt kysymykset on koottu Ohjepankkiin.

​Etelä-Karjalan hyvinvointialueen (EKHVA) laskutuksen standardipalvelut hoitaa Meidän IT ja talous Oy. Laskuihin liittyvät kyselyt ja tiedustelut palvelupuhelin 013 339 0750.

Tasasuuruiset maksut peritään asiakasmaksuhinnaston mukaisesti.

Vain sosiaalihuollon maksuja ja tulosidonnaisia terveydenhuollon maksuja (asiakasmaksulaki 11 § 1 mom.) voidaan alentaa tai jättää perimättä 1.1.2022 lähtien.

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen aluevaltuusto on päättänyt 1.12.2022 (§205/2022)  että Etelä-Karjalan hyvinvointialueella sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Muita asiakasmaksuja ei alenneta eikä jätetä perimättä.

Päätös tarkoittaa että tasasuuruiset terveydenhuollon asiakasmaksut (esim. terveysasemien käyntimaksut, suun terveydenhuollon maksut, poliklinikkakäynnit sekä lyhytaikainen vuodeosastohoito) eivät määräydy potilaan maksukyvyn mukaan, vaan ne peritään Etelä-Karjalan hyvinvointialueen hallituksen 20.12.2022 (§ 236)  vahvistaman asiakasmaksuhinnaston ​mukaisesti.

Maksuvaikeuksissa olevaa asiakasta neuvotaan tasasuuruisten terveydenhuollon asiakasmaksujen osalta sopimaan laskulle joko lisämaksuaikaa tai tekemään maksusuunnitelman laskun maksamisesta ottamalla yhteyttä EKHVA:n laskutusta hoitavaan Meitaan puh. 013 339 0750, arkisin klo 9.00–15.00.

Korotetut maksut

​​Kiireellistä hoitoa tarvitsevien, sopimuksettomista mais​ta tulevien potilaiden hoidostaperitään hinnaston mukainen hinta 10 %:lla korotettuna, ellei muuta sopimusta oletehty. Tehohoidosta peritään em. potilailta todellisten kustannusten mukainen hinta + 10% (hoitopäivän hinta hoidon vaativuuden mukaan sekä mahdolliset veri- tms. valmisteetja leikkaussalitoimenpiteet).​

Virhe laskutuksessa ja laskua koskeva oikaisuvaatimus

Laskun oikeellisuuden voi varmistaa ottamalla yhteyttä suoraan yksikköön (esim. poliklinikka, terveysasema) tai Meitaan puh. 0133390750 tai laskutus@meita.fi

Laskuun tyytymätön voi myös tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimukset käsitellään yksilöasioiden jaostossa, joka kokoontuu kerran kuukaudessa. Selvät virheet laskutuksessa voidaan korjata heti ilman yksilöasioiden jaoston käsittelyä. Laskun eräpäivää siirretään automaattisesti oikaisuvaatimuksen käsittelyn ajaksi.  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa laskun tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava EKHVA:n kirjaamoon viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä klo 15.

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen yksilöasioiden jaosto

Kirjaamo

Valto Käkelän katu 3

53130 Lappeenranta

Sähköposti: kirjaamo.hva@ekhva.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi; lasku, johon haetaan muutosta, vaatimukset perusteluineen, muutoksenhakijan nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, jos päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti. Oikaisuvaatimusta ei voi tehdä laskusta, joka perustuu päätökseen, jossa maksu on määritelty asiakkaan maksukyvyn mukaan. Myöhästyneet oikaisuvaatimukset jätetään tutkimatta.

Suoritehinnasto

Terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukattokäytännöt Etelä-Karjalan hyvinvointialueella

Kalenterivuoden aikana asiakkaalle aiheutuville asiakasmaksukustannuksille on säädetty maksukatto, joka on 1.1.2022 lukien 692 euroa. 

Maksukattokertymän seuranta ja vapaakorttien myöntäminen EKHVA:lla:

  • ​​Palvelunkäyttäjän tulee itse seurata maksuja ja osoittaa maksukaton ylittyminen.
  • Potilastietojärjestelmä huomioi EKHVA:n osalta maksukertymää ja muuttaa laskutusperusteet maksukaton täyttyessä.
  • EKHVA:n ulkopuolisista maksuista tulee toimittaa laskukopiot ja maksukuitit EKHVA:n kirjaamoon tai asiakasmaksupisteeseen, jolloin ne lisätään asiakkaan maksukattokertymään.
  • Maksukattoa laskettaessa otetaan huomioon myös perheen alle 18-vuotiaiden lasten käyttämistä palveluista perittävät maksut, jotka lasketaan yhteen hänen huoltajansa maksujen kanssa huoltajien valinnan mukaan toisen vanhemman maksukertymää laskettaessa.
  • Tietoja EKHVA:n maksuista luovutetaan ulkopuolisille toimintayksiköille vain palvelun käyttäjän suostumuksella.
  • Vapaakortti myönnetään hakemuksesta. Hakemuslomake on saatavana EKHVA:n nettisivuilta ja EKHVA:n toimipisteistä. Hakemuksen voi hoitaa myös EKHVA:n sähköisen asiointipalvelun kautta (linkki tämän sivun oikeassa reunassa).
  • EKHVA:n ulkopuolella myönnetty vapaakortti tulee esittää asioitaessa EKHVA:n toimintayksiköissä.

​Asiakirja​- ja tietopalvelumaksut

Lähtökohtaisesti tietojen saaminen on maksutonta. Julkisuuslain 34 §:n mukaan maksuja voidaan periä tiedon esille hakemisesta ja asiakirjojen kopioinnista ja tulostamisesta. Maksut eivät saa vaarantaa julkisuusperiaatteen toteutumista, joten niiden on oltava kohtuullisia ja vastata enintään tiedon antamisesta viranomaiselle aiheutuvien kustannusten määrää.​

Customer service