• Hengitystie-infektiota sairastaville sekä COVID-riskiryhmäläisille suositellaan maskin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa Read more
  • Influenssa- ja koronarokotusajan varaaminen ensisijaisesti eAsioinnin kautta Read more

Sosiaalihuoltolain mukaiset, liikkumista tukevat palvelut

Sosiaalihuoltona järjestettävä liikkumisen tuki on tarkoitettu
henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia
liikennevälineitä alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai
muun vastaavanlaisen syyn perusteella ja joille tuki liikkumiseen on
tarpeen jokapäiväiseen elämään kuuluvien asioiden hoitamista
varten.


Liikkumisen tukea myönnetään asiointi- ja virkistysmatkoihin
ikääntyneille henkilöille, jotka tarvitsevat tukea ikääntymiseen
liittyvän toimintakyvyn heikentymisen johdosta sekä muille
liikkumisessa tukea tarvitseville henkilöille, jotka eivät ole oikeutettuja
vaikeavammaisten kuljetuspalveluihin.


Liikkumisen tuen arviointi pohjautuu asiakkaan elämäntilanteen,
elinympäristön ja hänen vammastaan tai sairaudestaan aiheutuvien
toimintarajoitteiden kartoittamiseen. Tukea myönnettäessä otetaan
huomioon terveydelliset, sosiaaliset, toiminnalliset ja
asuinympäristöön liittyvät seikat. Lopullinen päätös tehdään aina
asiakkaan yksilöllisen palvelutarpeen arvion perusteella.


Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuki myönnetään
hakemuksen perusteella. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin
lausunto tai muu sosiaali- /terveydenhuollon henkilöstön tekemä
selvitys, jossa on kuvaus hakijan toimintakyvystä. Kokonaisarvio
asiakkaan toimintakyvystä selvitetään palvelutarpeen kartoituksen
avulla ja tarvittaessa palvelutarpeen arvioimiseksi tehdään kotikäynti.


Kuljetuspalvelu voidaan myöntää ensisijaisesti henkilölle, joilla itsellä
ei ole toimintakykyrajoitteiden lisäksi taloudellisia mahdollisuuksia
taksipalvelujen käyttöön. Ohjeellisena linjauksena tuen
myöntämisessä käytetään noin 1500 euron tulorajaa ja 5000 euron
säästörajaa yhdeltä henkilöltä ja 2200 euron tulorajaa ja 8000 euron
säästörajaa pariskunnilta.


Sosiaalihuoltolain mukaista liikkumisen tukea myönnetään 8
yhdensuuntaista matkaa asioimis- ja virkistyskäyttöön.
Sairausvakuutuksen piiriin kuuluvia lääkäri- ym. matkoja ei korvata.
Asiakas maksaa omavastuun julkisen liikenteen taksan mukaisesti.
Mukana voi olla maksutta yksi saattaja. Odotusaika on 15 minuuttia.


Eksote laskuttaa omavastuuosuudet kuukausittain jälkikäteen
ja lasku lähetetään postitse kotiosoitteeseesi tai edunvalvojallesi.

Hakemuksia ja lisätietoja saa Iso apu -palvelukeskuksesta.

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua voi hakea henkilö, jolla on
erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai
sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia liikennevälineitä ilman
kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Vaikeavammaisten
kuljetuspalvelua järjestetään silloin, kun ensisijaiset palvelut eivät ole
saajalleen riittäviä tai sopivia.


Vaikeavammaisuus voi olla fyysistä, psyykkistä tai kognitiivisista
syistä johtuvaa. Liikuntaesteisyys voi myös vaihdella vuodenajoista
tai sääoloista riippuen. Vammasta aiheutuvan haitan tulee kestää
pääsääntöisesti vähintään yhden vuoden. Kuljetuspalvelua ei
yleensä myönnetä sairaudesta tai tapaturmasta toipumisen ajaksi
eikä vielä kuntoutusvaiheessa. Pelkkä ikääntymisestä johtuva
huonontunut liikuntakyky ja iän tuomat esteet liikkumiseen eivät
sinänsä täytä vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun
saamisen edellytyksiä.


Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin lausunto tai muu
terveydenhuollon henkilön tekemä selvitys, jossa on kuvaus hakijan
toimintakyvystä, ongelmista liikkumisessa sekä sairauden tuomista
esteistä käyttää julkisia liikennevälineitä.


Lisätietoja antaa palveluohjaaja ja Iso apu –
palvelukeskus.


Kuljetuspalveluja ei voi käyttää sellaisiin sairaudesta johtuviin
matkoihin (esim. terveyskeskus-, sairaala- ja kuntoutuskäynnit),
joihin on mahdollista hakea korvausta muun lain säädännön nojalla
(Kela, vakuutusyhtiö).
Kuljetuspalvelujen hakemuksia saa Iso apu -palvelukeskuksesta tai
www.ekhva.fi– verkkosivuilta. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua
voi hakea myös sähköisesti kirjautumalla eAsiointiin sivun oikeasta ylälaidasta. eAsiointiin tunnistaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla.

Customer service