2.1.4 Strategiset mittarit

​Strateginen
tavoite
​Valtuusto-
mittari
​Alue​Mittari​​Tavoite​Kuvaus​
​Kustannusvaikuttavat palvelut​Kyllä​Ku​​​ntoutus​Kuntoutuksen vaikutus palveluiden käyttöön​Alle 17.5%​Kuvaa kuntoutuksen vaikuttavuutta:väheneekö terveyspalvelujen käyttö kuukauden ja puolen vuoden päästä potilaan saaman kotikuntoutuksen jälkeen. Tarkastellaan asiakkaan kontaktien määrää: mitä vähemmän on sairaanhoidon kontakteja kotikuntoutuksen loppumisen jälkeen, sitä paremmin hoito on onnistunut.
​Asiakasohjauksen ja asiakaspalvelun kehittäminen​Ei​Perhepalvelut​Sähköinen ajanvaraus​Yli 40%​Verrataan kansalaisen sähköisesti varaamia aikoja niihin aikoihin, joita kansalaiset voivat sähköisesti varata. Samoja aikoja voi varata myös ammattilainen asiakkaalle. ​​
​​Asiakasohjauksen ja asiakaspalvelun kehittäminen​Ei​Perhepalvelut​Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen​100%​Mitataan, miten lakiin määrätyt hoito- ja palvelutakuut ovat toteutuneet: koulukuraattorin keskusteluun 7 päivässä, psykologin keskusteluun 7 päivässä, lastensuojelutarpeen selvitysten aloittamispäätös 7 päivässä, SHL palvelutarpeen arvioinnin aloitus 7 päivässä, lapsen ja perheen palvelutarpeen arvio viimeistään 3 kk, sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arvio aloitettu 3 kk, lapsi- ja nuorisopsykiatrian hoidontarpeen arvio 3 vk, lapsi- ja nuorisopsykiatrian hoito aloitettu 3 kk.
​Kustannusvaikuttavat palvelut​Kyllä​Perhepalvelut​Kiireelliset sijoitukset​Alle 10%​Mitataan lastensuojeluin mukaisten kiireellisisten sijoitusten määrää suhteessa lastensuojelulain mukaisen avohuollon asiakkaiden määrään. Tavoitteena pystyä aiemmin ja paremmin palvelemaan asiakkaita tarpeen mukaisesti ettei sijoituksia tarvitsisi tehdä. 
​Asiakasohjauksen ja asiakaspalvelun kehittäminen​KylläAikuisten monialaiset palvelut​​​Aktivointiaste TYP​Yli 55%​Aktivointiasteella tarkoitetaan aktiivisten työvoimapoliittisten palveluiden (TYP) piirissä olevien prosenttiosuutta työttömien työnhakijoiden ja palveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrästä.​​
​Asiakasohjauksen ja asiakaspalvelun kehittäminen​Ei​Aikuisten monialaiset palvelut​​​​Enemmän aikaa asiakkaalle: aikuisten monialaisten palveluiden tehty asiakastyö​1365 h/kkMitataan välittömään asiakastyöhön keskimäärin käytettyä aikaa; tuntia kuukaudessa, kaikesta työtehtäviin käytettävästä ajasta.
​Asiakasohjauksen ja asiakaspalvelun kehittäminen​​Ei​​Aikuisten monialaiset palvelut​​​​Enemmän aikaa asiakkaalle: aikuisten monialaisten palveluiden tehty potilastyö​225 min/pv/työntekijä​Mitataan välittömään potilas-/asiakastyöhön keskimäärin käytettyä aikaa; minuuttia/päivä/työntekijä, kaikesta työtehtäviin käytettävästä ajasta.​
​Asiakasohjauksen ja asiakaspalvelun kehittäminen​​Ei​Vammais-
palvelut
​Enemmän aikaa asiakkaalle: Vammaispalvelun sosiaalityön tehty asiakastyö​​31 500 min/kkMitataan vammaispalvelujen sosiaalityön välittömään asiakastyöhön käytettyä aikaa min/kk. Kk-tavoite laskettu niin, että tavoite 180 min/pv/työntekijä. ​
​Asiakasohjauksen ja asiakaspalvelun kehittäminen​​Ei​​Vammais-
palvelut
​Vammaisten palkka- ja työtoiminnassa yksikön ulkopuolella olevien osuus kaikista vammaisten palkka- ja työtoiminnan päivistä.​Yli 50%Mittari mittaa vammaispalveluiden palkka- ja työtoiminnan Eksoten yksikön ulkopuolella työtoiminnassa tai palkkatyössä olevien voimassaolopäivien prosentuaalista suhdetta kaikkiin palkka- ja työtoiminnan voimassaolopäiviin kuukausittain.​​​​​
​Kustannusvaikuttavat palvelut​Ei​Vammais-
palvelut
​Vammaispalvelujen tehostetun palveluasumisen hoitopäivän keskihinta ​alle 168€/pv​Mittari mittaa koko vammaispalvelujen tehostetun palveluasumisen hoitopäivän keskihintaa €/pv eli tehostetun palveluasumisen kustannuksia suhteessa voimassaolopäiviin.
​Tasapainoinen talous​Ei​Johdon
tuki
​Johdon tuen osuus ulkoisista nettotoimintamenoista​Alle 5,8%​Mitataan johdon tuen palveluiden kustannuksia tavoitteena niiden hillitseminen. Tavoite alle 5,8% kaikista Eksoten ulkoisista nettotoimintamenoista.
​Uudistuvan työkulttuurin vahvistaminen​Kyllä​Eksote​Sairauspoissaolot​Alle 15 pv​Mitataan Eksoten henkilöstön työaikaan suhteutettuja sairauspoissaolojen määriä henkilötyövuosiin verrattuna. Tavoitteena on vähentää sairauspoissaolojen määrää. 
​Tasapainoinen talous​Ei​Kehittämisen ja toiminnan tuki​Kehittämishankkeiden osuus ulkoisista  nettotoimintamenoista​0,55%​Mitataan kehittämisen tuen palveluiden kustannuksia tavoitteena niiden hillitseminen. Tavoite alle 0,55% kaikista Eksoten nettotoimintamenoista.
​Tasapainoinen talous​Kyllä​Johdon tuki​Taseen osoittama kumulatiivisen *alijäämän määrä **katettava alijäämä ​*12,9meur**9,1meur​Mitataan taseen osoittama kumulatiivisen alijäämän määrä. Katettava alijäämä kuvaa aiempina toimintavuosina kertynyttä alijäämää joka täytyy tulevina toimintavuosina kattaa.
​Tasapainoinen talous​KylläJohdon tukiNettotoimintojen budjettiero​​0​Nettotoimintamenojen budjettiero kuvaa Eksoten kustannustoteuman sekä suunnitellun talousarvion eroa muiden kuin kunnilta tulevan rahoituksen osalta.
Tasapainoinen talous​Kyllä​Johdon tuki​Tarvevakioitujen nettotoimintamenojen määrä asukasta kohden​​Alle Suomen keskiarvon​Tarvevakioidut nettotoimintamenot asukasta kohden kuvaavat asukkaan THL:n tuottaman vertailuaineiston perusteella painotettua muiden sairaanhoitopiirien ja kuntien kanssa vertailukelpoista kustannustoteumaa ilman kunnilta tulevaa rahoitusosuutta. Tavoitteena tuottaa palvelut keskimääräistä kustannustehokkaammin. 
​Uudistuvan työkulttuurin vahvistaminen​Ei​Eksote​Fiilis – Henkilökunnan fiilis​70% positiivisia vastauksia​Mitataan henkilöstön työhyvinvointia. Hyvinvointia mitataan jatkuvasti.
​Uudistuvan työkulttuurin vahvistaminen​Ei​Kehittämisen ja toiminnan tuki​Sähköisen asioinnin suhde callcenter puheluihin​40%​Mitataan sähköisen asioinnin suhdetta Eksotelle tulevien puheluiden määriin. Tavoitteena sähköisen asioinnin kasvattaminen.
​Uudistuvan työkulttuurin vahvistaminen​Ei​Eksote​Koulutuspalautteet HR:n tuottamista koulutuksista / valmennuksista​8​Mitataan henkilöstön tyytyväisyyttä HR:n tuottamiin koulutus- ja valmennustapahtumiin. Palautetta kerätään jatkuvasti. Tavoite 8 asteikolla 1-10.
​Uudistuvan työkulttuurin vahvistaminen​Ei​Eksote​Esimiesten tyytyväisyys HR-palveluihin​7​Mitataan esimiesten tyytyväisyyttä HR:n tarjoamiin palveluihin. Mittaus tehdään kerran vuodessa. Tavoite 7 asteikolla 1-10
​Asiakasohjauksen ja asiakaspalvelun kehittäminen​Kyllä Avoterveydenhuolto​Kiireettömän hoidon saatavuus​Vastaanotot: lääkärit 7 pv, hoitajat 5 pv, sth: hml 60 pv, shg 30 pv​Mitataan kiireettömän hoidon saatavuutta ammattiryhmittäin mediaanina. Tavoitteena on, että kansalainen pääsee kiireettömään hoitoon lääkärille 7 päivässä, hoitajalle 5 päivässä, hammaslääkärille 60 päivässä ja suuhygienistille 30 päivässä. ​
​​Asiakasohjauksen ja asiakaspalvelun kehittäminen​​Ei​​Avoterveydenhuolto​Puhelimeen vastausaika alle 5 min​​Yli 80%​Mitataan alle viidessä minuutissa vastattujen puheluiden määrää kokonaispuhelumäärään. Tavoitteena parempi saavutettavuus. ​
​​Kustannusvaikuttavat palvelut​Kyllä​Hoiva​Ympärivuorokautisessa hoidossa olevien 75 vuotta täyttäneiden suhteellinen osuus 75 vuotta täyttäneestä väestöstä poikkileikkauspäivänä​Alle 5%​Mitataan ympärivuorokautisessa hoidossa olevien 75 vuotta täyttäneiden suhteellista osuutta 75 vuotta täyttäneestä väestöstä poikkileikkauspäivänä. Tavoitteena olla toimintakykyisenä kotona. 
​​​Kustannusvaikuttavat palvelut​Ei​Hoiva​Hoivan lyhytaikaishoidon vuodeosastoilta ja tpa asumisyksiköistä kotiutumisen jälkeen 30 pv kuluessa päivystyksenä osastolle palanneetAlle 15%​​Mitataan hoivan lyhytaikaishoidon vaikuttavuutta. Mittari laskee hoivan lyhytaikaishoidon vuodeosastoilta ja tehostetun palveluasumisen asumisyksiköistä lyhytaikaishoidosta kotiutumisen jälkeen 30 pv kuluessa päivystyksenä osastolle palanneiden prosenttiosuutta.
​​​​Kustannusvaikuttavat palvelut​​Ei​Hoiva​Vähintään 30h/kk säännöllistä kotihoitoa saavien asiakkaiden toteutuneiden kontaktiaikojen osuus kaikista säännöllisen kotihoidon toteutuneista kontaktiajoista​Alle 55%​​Tavoitteena on, että kotihoidon henkilöstön kaikesta käytettävästä ajasta alle 55% käytetään ylimmän tuntiluokan (väh. 30h/kk) säännöllisen kotihoidon asiakkaisiin. Tavoitteena on, ettei ylimmän tuntiluokan asiakasryhmän kokonaistunnit kasva eli mahdollisimman moni asiakas säilyttää toimintakykynsä kotona.
​Asiakasohjauksen ja asiakaspalvelun kehittäminen​Ei​Akuuttisairaala​Hoidon aloituksen viive 75%:lla potilaista​Alle 60 vrk​Mitataan keskimääräistä aikaa (päivinä), jossa 75 % erikoissairaanhoitoon lähetetyistä on päässyt palvelujen piiriin. Mittarissa ei ole huomioitu päivystystoimintaa. 
Kustannusvaikuttavat palvelut​Kyllä​Akuuttisairaala, hoiva, kuntoutus​Ennakoimaton paluu osastoille tai päivystykseen​Alle 15 %​Mitataan prosenttiosuutta niistä potilaista, jotka ovat kotiutuneet kuntoutuksen, hoivan tai akuuttisairaalan vuodeosastoilta, mutta palanneet ennalta suunnittelemattomasti 30 päivän sisällä joko osastohoitoon tai päivystyspoliklinikalle. ​
​Uudistuvan työkulttuurin vahvistaminen​Ei​Akuuttisairaala​​Etävastaanottojen(eshpuh ja etävo) osuus​
​Yli 10%​Mitataan poliklinikkakäynnin korvaavien hoitopuhelujen ja videoyhteydenottojen prosenttiosuutta käynneistä, jotka on mahdollista toteuttaa etänä. 
​​