Eettinen työryhmä

Eksoten eettinen työryhmä lakkautetaan 1.6.2022.


Eksoten eettinen työryhmä lakkautetaan Eksoten eettisen työryhmän esityksen ja hallituksen päätöksen 6.4.2022 §82 mukaisesti 1.6.2022. 

Millaisia opinnäytetöitä ei jatkossa voi tehdä?

Eksotessa ei voi enää tehdä asiakkaisiin ja potilaisiin kohdentuvia amk- tasoisia opinnäytetöitä. 

Eksote ei enää 1.6.2022 jälkeen myönnä tutkimuslupaa: 

  • perusopiskelijoille, kun kyseessä on potilaisiin/asiakkaisiin kohdistuvat tutkimukset, jotka sisältävät henkilö- tai potilas/asiakastietoja (vaikka he antaisivatkin suostumuksen). 
  • kun asiakirjat eivät vastaa ohjeistuksia, ovat puutteellisia tai opiskelija ei noudata pyydettyjä ohjeita   

Millaisia opinnäytetöitä voi tehdä ?

Eksotessa voi edelleenkin tehdä mm. asiakkaille/potilaille suunnattuja tyytyväisyys- tmv. kyselyitä, joihin vastataan nimettömänä ja ilman muita henkilö/tunnistetietoja. 

Eksote myöntää tutkimuslupia myös tutkimuksiin, joissa ei tarvita eettisen toimikunnan lausuntoa. Esimerkkejä tällaisista tutkimuksista ovat:    

  • Rekisteritutkimus  

Pelkästään asiakirjoihin perustuva rekisteritutkimus ei edellytä erillistä eettistä käsittelyä. On kuitenkin huomattava, että myös näihin tutkimuksiin tarvitaan tutkimuslupa.   

  • Tutkimus THL:n tutkimusluvalla  

Mikäli tutkimuksella on Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) valtakunnallinen tutkimuslupa, ei Eksoten tutkimuslupaa tarvitse hakea. Lupa ja tutkimustietopyyntö lähetetään kirjaamoon (kirjaamo@eksote.fi).  

  • Eksotessa tehtävät sisäiset kehittämishankkeet  

Tutkimuslupaa tulee hakea, jos kehittämishanke tähtää julkaisuun Eksoten ulkopuolella. Lisäksi kehittämishankkeen eettisen lausunnon tarvetta tulee aina erikseen arvioida hankkeen toteuttajien toimesta.   

Jos tutkimus koskee asiakkaita/potilaita:

Eksotelle saapuvissa ja asiakkaita/potilaita koskevissa tutkimuslupahakemuksissa on tarvittaessa oltava liitteenä eettisen toimikunnan puoltava lausunto.  

Eettinen lausunto tarvitaan myös niistä ei- lääketieteellisistä tutkimuksista, jotka kohdistuvat asiakkaisiin/potilaisiin tai ovat luonteeltaan/aihepiiriltään erityisen sensitiivisiä tai arkaluontoisia.

Jos eettinen lausunto vaaditaan, on eettisen toimikunnan puoltava lausunto tutkimusluvan edellytyksenä.

Lausunto haetaan joko yliopistollisen sairaalan alueelliselta lääketieteelliseltä tutkimuseettiseltä toimikunnalta (esim. HUS) TAI ylipoistojen eettiseltä toimikunnalta.

Tutkimuslupaa haetaan lomakkeella, joka toimitetaan Eksoten kirjaamoon.

sähköpostitse: ​kirjaamo@eksote.fi
tai
Eksote kirjaamo,
Valto Käkelän katu 3,
53130 Lappeenranta.​​​

Muuta huomioitavaa:

Viimeinen eettisen työryhmän kokous on pidetty 18.5.2022

Jatkossa Eksoten tutkimustoimikunta ottaa tarvittaessa kantaa saapuvien tutkimuslupahakemusten tutkimuseettisiin asioihin tutkimustoimikunnan puheenjohtaja Tero Tapiolan johdolla.   


Yläviistosta otetussa kuvassa Etelä-Karjalan keskussairaala ja ympäröiviä rakennuksia.
Kuvassa Etelä-Karjalan keskussairaala