Tutkimus- ja opinnäytetyöt

Eksotessa toteutettavat tutkimushankkeet ja opinnäytetyöt kytkeytyvät sote-palveluiden kehittämisen painopistealueisiin. Kaikille Eksotessa toteutettaville tutkimuksille, myös opinnäytetöille, haetaan tutkimuslupa.

Eksotessa tehdään paljon erilaisia tutkimus-, opinnäyte- ja selvitystöitä. Oletko kiinnostunut toteuttamaan tutkimuksen tai tekemään opinnäytetyön Eksotessa? Tutustu Eksoten visioon, strategisiin tavoitteisiin ja kriittisiin menestystekijöihin Strategia ja johtaminen -sivulla. Opinnäytetöitä voidaan myös usein toteuttaa yhteistyössä sopivan kehittämishankkeen kanssa.

Eksotessa ei voi tehdä asiakkaisiin ja potilaisiin kohdentuvia amk- tasoisia opinnäytetöitä, jotka sisältävät henkilö- tai potilastietoja.

Eksotessa voi tehdä mm. asiakkaille/potilaille suunnattuja tyytyväisyys- tmv. kyselyitä, joihin vastataan nimettömänä ja ilman henkilö/tunnistetietoja.

Opinnäytetyön toteuttamisesta tulee sopia sen Eksoten yksikön esimiehen kanssa, johon opinnäytetyö tehdään. Löydät yksiköt Eksoten organisaatiokaaviosta. Opinnäytetyöllä on aina nimetty yhteyshenkilö tai työelämäohjaaja Eksotelta, jonka kanssa sovitaan käytännön järjestelyistä. Tutkimuslupahakemukseen liitetään mukaan oppilaitoksessa hyväksytty tutkimussuunnitelma. Tutkimusluvan hakemiseen liittyvissä lisätiedusteluissa ja kysymyksissä ota yhteyttä kyseiseen tutkimukseen liittyvään työelämäohjaajaan.

Eksoten toteuttamille kehittämistehtäville- ja hankkeille haetaan tutkimuslupa, mikäli ne tähtäävät julkaisuun Eksoten ulkopuolella.​

Jatkotutkimusluvan tarvitsevat ne tutkimukset, joiden aineiston keruu viivästyy tai jatk​uu. Jatkotutkimuslupaa haetaan samalla tutkimuslupahakemuksella. Jatkotutkimuslupaa haettaessa on huomioitava, että tutkimuksen asetelma tai käytännön toteutus ei ole muuttunut alkuperäisessä hakemuksessa ilmoitetusta.

Näin haet tutkimuslupaa:

 1. Täytä hakemuslomake

  Täytä Eksoten tutkimuslupahakemuslomake. Lomakkeessa kerrotaan, mitä liitteitä tarvitset. Merkitse hakemukseen myös mihin Eksoten tulos- tai toimintayksikköön tutkimus kohdistuu ja kuka on työelämäohjaaja/yhteyshenkilö Eksotessa. Löydät yksiköt Eksoten organisaatiokaaviosta.

  Täytä myös tietosuojalomake/selvitys rekisteröidyn informoimisesta. Löydät lomakkeet sivun alaosasta.

 2. Tarvitaanko eettinen lausunto?

  Varmista, että tutkimuksellasi on eettisen toimikunnan puoltava lausunto, mikäli se tarvitaan. Lausunto haetaan joko yliopistollisen sairaalan alueelliselta lääketieteelliseltä tutkimuseettiseltä toimikunnalta (esim. HUS) tai yliopistojen eettiseltä toimikunnalta.

  Eettinen lausunto tarvitaan lääketieteellisistä tutkimuksista sekä niistä ei- lääketieteellisistä tutkimuksista tutkimuksista, jotka kohdistuvat asiakkaisiin/potilaisiin tai ovat luonteeltaan/aihepiiriltään erityisen arkaluontoisia.

  Jos eettinen lausunto vaaditaan, on eettisen toimikunnan puoltava lausunto tutkimusluvan edellytyksenä.

  Lisätietoja ja ohjeet eettisen lausunnon hakemiseen löydät sivulta Eettinen työryhmä.

 3. Lähetä hakemus kirjaamoon

  Lähetä tutkimuslupahakemus ja tietosuojalomake liitteineen Eksoten kirjaamoon.

  sähköpostitse: ​kirjaamo@eksote.fi
  tai
  Eksote kirjaamo,
  Valto Käkelän katu 3,
  53130 Lappeenranta.​​​

  Huom. Muista allekirjoittaa hakemus käsin!

 4. Täydennykset ja korjaukset

  Jos tutkimussuunnitelmaan pyydetään täydennyksiä tai korjauksia, toimita korjattu suunnitelma Eksoten kirjaamoon. Merkitse muutokset selkeästi punaisella tai tummennettuna.

 5. Tutkimusluvan myöntäminen

  Tutkimusluvat myöntää tulosalueen johtaja, tulosyksikön palvelupäällikkö, tai mikäli tutkimus koskee useampaa tulosyksikköämme, luvan myöntää vastuualuejohtaja. Lääketieteellisten tutkimusten tutkimusluvan myöntää terveyspalvelujen johtaja. 

  Toimita tutkimuslupahakemus hyvissä ajoin, sillä tutkimuslupahakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä noin 1-5 viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta lukien.

  Mikäli tutkimuksessa käsitellään erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvaa henkilötietoa (ks. Tietosuojalaki 1050/2018), voi käsittelyaika olla pidempi. Puutteellinen hakemus tai puuttuvat liitteet viivästyttävät käsittelyä.

  Päätös tutkimusluvasta saapuu sähköisesti noin kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta.

  Tutkimuksen toteutusvaiheen saa aloittaa vasta myönteisen päätöksen saavuttua. 

 6. Entä jos luvan voimassaoloaika ei riitä?

  Jos tutkimus jatkuu yli tutkimusluvassa voimassaoloajan, hae uusi tutkimuslupa eli jatkotutkimuslupa.

 7. Valmis tutkimus tai opinnäytetyö

  Kun tutkimus on päättynyt, lähetä valmistunut opinnäytetyö sähköpostitse pdf-muodossa, ja ilmoita samalla mahdollisen tutkimusrekisterin hävittämisestä Eksoten kirjaamoon, kirjaamo@eksote.fi


Tutustu myös muisti- ja tarkistuslistaan, jonka olemme koonneet tutkimusluvan hakijoille ja luvan myöntäjille!


Tutkimus ja opinnäytetyöt Eksotessa – Lomakkeita

Yliopistotasoista terveyden tutkimusta

Eksotessa tehdään yliopistotasoista terveyden tutkimusta valtion tutkimusrahoituksella (VTR). Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) määrittelee yhteistyössä erityisvastuu-alueiden (erva) tutkimustoimikuntien kanssa yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tavoitteet ja painoalueet nelivuotiskausittain.

Tutkimushankkeita toteuttavien tutkimusryhmien jäsenistä ainakin yhden on oltava virka- tai työsuhteessa hakijana toimivaan organisaatioon. Valtion tutkimusrahoituksen hakemisesta tiedotetaan tästä syystä Eksoten osalta organisaation sisäisesti. Yksittäinen tutkija tai tutkimusryhmä ei voi hakea rahoitusta erityisvastuualueen tutkimustoimikunnalta.