Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen

Palveluseteli on vaihtoehtoinen tapa järjestää Eksoten järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.

Palveluseteli

Palvelusetelin käyttöä säätelee laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009). Palvelusetelilakia sovelletaan ainoastaan yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkimiseksi. Palvelusetelin voi valita haluamansa palveluntuottaja Palse.fi -portaalin palveluntuottajaluettelosta.
Lisätietoa palvelusetelistä löytyy Kuntaliiton sivulta.

Palveluseteleiden toimintaohjeet

Palveluntuottajaksi hakeutuvan täytyy tutustua Eksoten palvelusetelin toimintaohjeen yleiseen- ja palvelukohtaiseen osaan. Toimintaohjeissa kerrotaan yksityisen sosiaali- ja/tai terveyspalveluntuottajan oikeuksista ja velvollisuuksista, joihin täytyy sitoutua kun yritys hyväksytään palvelusetelillä järjestettävien palveluiden tuottajaksi. Toimintaohjeessa kuvataan myös palveluseteliasiakkaiden sekä Eksoten oikeuksia ja velvollisuuksia.

Palvelusetelituottajahakemus täytetään Palse.fi- sivustolla. Hakemuksen täyttäminen edellyttää portaaliin rekisteröitymistä ja kirjautumista. Hakemus tulostetaan ja palautetaan allekirjoitettuna Eksoten kirjaamoon.

Eksoten kirjaamo
Valto Käkelän katu 3 c (1 kerros)
53130 Lappeenranta
Salassa pidettäviä tietoja tai asiakirjoja ei tule lähettää sähköpostilla
kirjaamo@eksote.fi

Turvallisuussopimus palvelusetelipalvelut

Palveluseteliyritysten tulee tehdä turvallisuussopimus Eksoten kanssa. Hakeutumisen yhteydessä palveluntuottajalta pyydetään allekirjoitettu turvallisuussopimus Eksoten allekirjoitettavaksi. Allekirjoitettu turvallisuussopimus postitetaan Eksoten kirjaamoon. Turvallisuussopimuksen Eksotessa allekirjoittaa palvelupäällikkö tai hallintojohtaja, mikäli tuottaja toimii samanaikaisesti useamman setelin palveluntuottajana. 

Palveluntuottajan seloste henkilötietojen käsittelytoimista

Palveluntuottajan tulee laatia seloste henkilötietojen käsittelytoimista alla olevan lomakkeen mukaisesti.

Palveluntuottaja laatii pyydettäessä raportin, josta tulee ilmetä, kuinka lainsäädäntöä ja tietosuojaperiaatteita on noudatettu. Raportissa tulee olla vähintään seuraavat tiedot: tietoturvallisuustoimenpiteet EU:n tietosuoja asetuksen 32 artiklan mukaisesti, ohjelmistoturvallisuus ja jatkuvuuden varmistaminen, tietoturvapoikkeamat (lukumäärä, aiheet/syyt ja tehdyt korjaustoimenpiteet sekä tieto, onko toimenpiteet loppuun suoritettu ja mitkä ovat keskeneräisiä ja näiden valmistumisajankohta).

Tietoturvaloukkausten ilmoittaminen tulee tehdä annettujen ohjeiden mukaan 24 tunnin kuluessa tapauksen ilmi tulemisesta. Alla ohjeet tietoturvaloukkausten ilmoittamisesta ja käsittelystä.

Rekisterinpito
Palvelusetelipalvelussa syntyvät asiakas- tai potilasasiakirjat

Eksote on palvelustelillä järjestettävissä palveluissa syntyvien asiakas- tai potilasasiakirjojen rekisterinpitäjä (Tietosuojalaki 1050/2018 ). Palveluntuottajan täytyy toimittaa palvelusetelipalvelun yhteydessä syntyneet asiakas-ja potilasasiakirjat Eksoten arkistoon palvelusetelien toimintaohjeen yleisen osan ohjeistuksen mukaisesti. Suositeltava palautusväli on kerran vuodessa. Luovutuksesta laaditaan siirtoluettelo, johon kirjataan seuraavat asiat:

  • luovuttava yksikkö ja yhteyshenkilö
  • luovutettava aineisto (nimi, henkilötunnus)
  • luovutuksen syy ​
  • luovutettavan aineiston kokonaismäärä
  • päiväys ja allekirjoitus