Lääkehoidon toteuttaminen

Kun yritys tuottaa lääkehoidollisia palveluja tulee yrityksellä olla lääkehoitosuunnitelma ja henkilöstöllä tulee olla Eksoten vaatimuksen mukaiset luvat lääkehoidon toteuttamista varten.

Yrityksellä tulee olla Avin/ Valviran lupa tuottaa lääkehoito. Yrityksen tuottaessa lääkehoidollisia palveluja tulee yrityksellä olla lääkehoitosuunnitelma ja lääkehoitosuunnitelmasta vastaava lääkäri, joka tarkistaa ja hyväksyy yrityksen lääkehoitosuunnitelman.

​​​​​​​​Lääkehoitosuunnitelma

Lääkehoitosuunnitelma on osa omavalvontasuunnitelmaa ja siinä kuvataan yrityksen toteuttama lääkehoito. Lääkehoitosuunnitelman tulee olla Turvallinen lääkehoito-oppaan mukainen.

Yrityksen lääkehoitosuunnitelma tulee olla Eksoten vaatimusten mukainen. Lääkehoitosuunnitelma tulee laatia alla olevaa lääkehoitosuunnitelman runkoa hyödyntäen.

Lääkelupa

Yrityksellä tulee olla Avin/ Valviran lupa tuottaa lääkehoitoa, lisäksi henkilöstöllä täytyy olla luvat suorittaa lääkehoitoa. Lääkelupia varten täytyy suorittaa lääkelupatentit ja antaa näytöt. Lääkelupa on voimassa 4 vuotta ensimmäisestä lääketentin suorituksesta, kun lääkeluvassa on lääkärin allekirjoitus.  Lääkelupa on voimassa 5 vuotta jos tentit on suoritettu ennen 1.6.2019.

Lisäohjeistusta lääkehoitolupiin yksityisille palveluntuottajille

Yritys huolehtii ja vastaa työntekijöiden lääkeluvista. Vastuulääkäri allekirjoittaa lääkeluvat. Lääkelupasuoritukset kirjataan seuraaviin lomakkeisiin:

Lääkehoitosuunnitelma, josta ilmenee vastuulääkärin nimi ja kopiot lääkelupasuorituksista tulee toimittaa Eksoten kirjaamoon.

Eksote kirjaamo
Valto Käkelän katu 3 (1 krs)
53130 Lappeenranta
Salassa pidettäviä tietoja tai asiakirjoja ei tule lähettää sähköpostilla
kirjaamo@eksote.fi

Lisätietoa yksityisten palvelutuottajien lääkehoidon toteuttamisesta

Lääkitysturvallisuuskoordinaattori Katri Melto-Ojalainen
puh 040 651 1480
katri.melto-ojalainen@eksote.fi