Omavalvontasuunnitelma

Omavalvontasuunnitelman avulla palveluntuottaja kehittää ja seuraa palvelujen laatua toimintayksiköiden päivittäisessä toiminnassa.

Palveluntuottajan tulee tehdä omavalvontasuunnitelma Valviran antaman määräyksen (1/2014) mukaisesti 6 kuukauden kuluessa yrityksen perustamisesta. Omavalvontasuunnitelman kopio lähetetään Eksoten kirjaamoon. Omavalvontasuunnitelman avulla palveluntuottaja kehittää ja seuraa palvelujen laatua toimintayksiköiden päivittäisessä toiminnassa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valvonnassa korostuu palveluntuottajien oma vastuu toiminnan asianmukaisuudesta ja tuottamiensa palvelujen laadusta sekä asiakas- ja potilasturvallisuudesta.  Omavalvonnan tavoitteena on, että yrityksen johto ja henkilökunta arvioivat yrityksen toimintaa. Laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyvissä asioissa kuullaan asiakkaita ja omaisia. Yrityksen toimintaa kehitetään asiakaspalautteen perusteella.

Lisätietoa ja omavalvontasuunnitelman lomakepohja löytyy Valviran sivulta:

Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan, miten yrityksessä varmistetaan, että palvelu toteutetaan laadukkaasti ja asiakasturvallisesti. Omavalvontasuunnitelmassa tulee ennakoida mahdollisia kriittisiä tilanteita, kuvata miten toimitaan, jos huomataan, että palvelu ei syystä tai toisesta toteudu sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti tai asiakasturvallisuus uhkaa vaarantua.

Omavalvontasuunnitelma on julkinen asiakirja ja sen voi antaa asiakkaalle tutustuttavaksi esimerkiksi palvelua sovittaessa. Omavalvontasuunnitelma suositellaan lisäämään yrityksen kotisivulle.

Yrityksen tulee tarkistaa omavalvontasuunnitelma vuosittain ja päivittää aina tilanteen muuttuessa. Eksoten tekemillä ohjaus- ja valvontatapaamisilla katsotaan yrityksen omavalvontasuunnitelma.

Omavalvontasuunnitelman suositellaan olevan Valviran ohjeen mukainen. Valviran mallilomakkeesta tulee poistaa Valviran logot ja laittaa tilalle oman yrityksen logon ja tiedot. Omavalvontasuunnitelma tulee tehdä selkeäksi ja asiakkaalle helppolukuiseksi. Lomakkeesta täytyy poistaa sellaiset ylimääräiset kohdat, jotka eivät koske yrityksen tuottamaa palvelua.

Sosiaalipalvelujen ilmoitusvelvollisuus

Sosiaalipalveluja toteuttavien työntekijöiden tulee toimia siten, että asiakkaalle annettavat sosiaalipalvelut toteutetaan laadukkaasti. Yksityisen sosiaalipalvelujen tuottajan työntekijällä on lain mukaan velvollisuus ilmoittaa yksikön toiminnasta vastaavalle henkilölle asiakkaan palvelussa havaitsemastaan epäkohdasta tai epäkohdan uhasta. Tieto epäkohdasta on ilmoitettava yksiköstä kunnan sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle, joka antaa tarvittaessa ohjeistuksen epäkohdan tai sen uhan poistamiseksi.

Sosiaalipalvelujen ilmoitusvelvollisuus koskee sekä julkisia että yksityisiä palveluntuottajia. Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuudella on tarkoitus turvata asiakkaan hyvä hoito, huolenpito ja hyvinvointi.

Palveluntuottajan tulee tiedottaa ilmoitusvelvollisuudesta henkilökuntaansa. Vastaava ohjeistus/toimintakäytäntö on käytössä Eksoten omassa palvelutuotannossa.