Ilmoitustaulu ja päätökset

Tutustu Etelä-Karjalan hyvinvointialueen kokousasiakirjoihin, ilmoituksiin ja kuulutuksiin, viranhaltijapäätöksiin sekä hallinto-oikeuden päätöksiin.

Mikäli otsikon alla ei ole sisältöä, ei julkaistavia asiakirjoja ole.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Lähtökohtaisesti toimielinten pöytäkirjat julkaistaan kokousta seuraavan viikon perjantaina.

Ilmoitukset ja kuulutukset

 

Viranhaltijapäätökset

​​​​Viranhaltijapäätökset pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa (laki hyvinvointialueesta 145 §). Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä tietoverkossa. Päätökset julkaistaan muutoksenhakuohjeineen. Päätökset poistetaan verkosta nähtävilläoloajan päätyttyä.​​​

 

Hallinto-oikeuden päätökset

Hallinto-oikeuden päätökset pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu (laki hyvinvointialueesta 147 §).

Valitusaika luetaan siitä, kun ilmoitus päätöksestä on julkaistu. Jos päätös on annettu asianosaiselle erikseen tiedoksi, asianosaisen valitusaika luetaan kuitenkin tiedoksisaannista.

 

Lain mukaan nähtävillä olevat asiakirjat

Hyvinvointialuelain mukaan hyvinvointialueen järjestämiä palveluja sekä toimintaa koskevat keskeiset tiedot on julkaistava hyvinvointialueen verkkosivustolla. Nähtävänä tulee olla vähintään seuraavat tiedot:

 1. hyvinvointialuestrategia (valmisteilla);
 2. hallintosääntö;
 3. talousarvio ja -suunnitelma (valmisteilla);
 4. tilinpäätös;
 5. tarkastuslautakunnan arviointikertomus;
 6. tilintarkastuskertomus;
 7. hyvinvointialueiden yhteistoimintaa koskevat sopimukset;
 8. konserniohje;
 9. luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset;
 10. tiedot luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten perusteista;
 11. tiedot palveluista perittävistä maksuista.